Transparencia e goberno aberto

Os mecanismos de transparencia e bo goberno funcionan como contrapesos que garantizan a proteción da ciudadanía frente a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido do diñeiro ou patrimonio públicos.

Saber mais.

 

En cumprimento das obrigas de publicidade activa derivadas da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Contas anuais do exercicio 2022

Contas anuais do exercicio 2021

Contas anuais do exercicio 2020

Contas anuais do exercicio 2019

Contrato de xestión 2021-2024

 

Perfil do contratante

Acceder

Estado dos concursos

 

Canle de denuncias

Neste apartado pode accederse á Canle de denuncias da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que é a canle electrónica habilitada pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria en aplicación artigo 14 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Esta canle configúrase como a vía preferente para comunicar información relativa a supostas accións ou omisións contrarias ao sistema de integridade previsto no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2023 e no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024, do 26 de maio de 2021, aprobados ambos os dous polo Consello da Xunta de Galicia.

Unha vez se accede ao canle de denuncias, a comunicación por esta canle estrutúrase en dúas modalidades:

Modalidade anónima, na que non é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que deban investigar non coñezan a súa identidade

Modalidade nominativa, na que é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que investigan coñecen a súa identidade e os seus datos de contacto e notificación. Nesta modalidade poderase manter a comunicación coa persoa informante para os efectos de solicitarlle, se é o caso, que aclare ou amplíe a información, e comunicarlle o tratamento dado á súa información, agás que renunciase expresamente a recibir comunicacións do responsable do sistema. Non obstante, garantirase a confidencialidade da persoa informante.

Unha vez teña accedido á modalidade seleccionada, deberá escoller como canle para presentar a súa comunicación "Canles específicas".

Acceso á canle de denuncias