Estatísticas

 

Recóllese neste apartado os datos do Anuario de Estatística Agraria e as Contas Económicas da Agricultura, que partires do ano 2005, intégranse nunha mesma publicación.

O obxectivo do Anuario é recompilar e difundir a información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.

Para a súa confección utilízase fundamentalmente a información procedente das operacións estatísticas reflectidas no Plan Galego de Estatística, complementada coas operacións realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e con datos emanados doutras fontes coma EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

 

1. Distribución Superficie
Distribución de superficies segundo usos e aproveitamentos 2020, 2019
Mapas municipais de usos 2019, 2018

 

2. Producións agrícolas
Producións agrícolas 2019, 2018, 2017, 2016
Rendementos de cultivos 2019
Mapas cultivos Comarcais
Mapas cultivos comarcais respeto SAU 2019, 2018

 

3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Bovino 2020, 2019
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Ovino - Cabrún 2020, 2019
3.1.3. Porcino
Porcino 2020, 2019
3.1.4. Avícola
Avícola 2020, 2019, 2018, 2017
Explotación do rexistro 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
3.1.5. Apícola
Apícola 2019, 2018, 2017, 2016
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Sacrificio en matadoiros 2020, 2019
3.3. Programas de control
Programas de control 2019, 2018, 2017, 2016
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas 2021,2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Produción de penso 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Premesturas e aditivos 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

 

4. Subsector forestal
Corta de madeira  
Lumes por distrito 2020, 2019, 2018

 

5. Produtos de calidade
Produtos de calidade 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

 

6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias 2020, 2018, 2017, 2016
Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias 2020, 2018, 2017, 2016
Prezos da terra. Resumo anual por provincias 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

 

7. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

 

8. Galicia na UE
Galicia na UE