Inscrición de entidades colaboradoras e homologación de accións formativas

Usuarios profesionais de produtos fitosanitarios, incoporación á empresa agraria, outros

Buscador de entidades colaboradoras para impartir actividades formativas en materia agraria

INSCRICIÓN NO REXISTRO E HOMOLOGACIÓN DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Normativa

Actividades formativas en materia agraria (aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios, incoporación á empresa agraria, outras)

 • Orde do 17 de marzo de 2009 pola que se ditan normas relativas á inscrición no rexistro de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria e sobre o procedemento de homologación dos cursos realizados por estas entidades e a expedición de certificacións e diplomas oficiais por parte da Administración pública (DOG núm. 60, do 27 de marzo de 2009).
 • Orde conxunta do 14 de abril de 2009, das consellerías do Medio Rural e de Sanidade, pola que se regula a formación das persoas que realizan actividades relacionadas coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se crea a Comisión Técnica de Produtos Fitosanitarios (DOG núm. 77, do 22 de abril de 2009). 

 

Manuais técnicos

 • Manual técnico para a obtención do carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios.
  • NIVEL BÁSICO
  • NIVEL CUALIFICADO

Instrucións

 • INSTRUCIÓN AGACAL/DF Nº 1/2024: Autorización de cursos en AULA VIRTUAL impartidos por entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural e de formación en materia de benestar animal
 • INSTRUCIÓN AGACAL/DF Nº2/2024: Autorización de cursos en TELEFORMACIÓN impartidos por entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural e de formación en materia de benestar animal

 

Solicitude

 • MR330C - Inscrición de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria.
 • MR203A - Autorización para impartir cursos de manipulador aplicador de produtos fitosanitarios
 • MR330D - Autorización para impartir actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía agraria. 

Anexos a solicitude

 • Anexo III declaración responsable sobre a comprobación de datos de terceiras persoas interesadas
 • Anexo IV ficha técnica da actividade
 • Anexo VIII declaración responsable sobre a dispoñibilidade de medios e instalacións
 • Anexo IX declaración responsable sobre a dispoñibilidade de medios para a impartición de accións formativas nas modalidades de aula virtual ou teleformación
 • Anexo X compromiso de achega da documentación con anterioridade ao inicio da acción formativa

 

 

Benestar animal e formación do persoal que traballa con gando avícola, porcino e/ou bovino

Buscador de entidades colaboradoras para impartir actividades formativas en materia de Benestar animal e gandaría (persoal de explotacións gandeiras e condutores/as e coidadores/as de vehículos de estrada de transporte de animais vivos) e actividades formativas para o persoal que traballe con gando porcino, avícola e/ou bovino.

INSCRICIÓN NO REXISTRO E HOMOLOGACIÓN DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Normativa

 • DECRETO 60/2007, do 22 de marzo, polo que se regulan os cursos de formación en materia de benestar animal, se establece o procedemento de autorización das entidades de formación e se crea o rexistro destas
 • Corrección de erros.-Decreto 60/2007, do 22 de marzo, polo que se regulan os cursos de formación en materia de benestar animal, se establece o procedemento de autorización das entidades de formación e se crea o rexistro destas.

Manuais técnicos

PARTE XERAL Manual técnico para a capacitación en materia de BENESTAR ANIMAL MANUAL TÉCNICO para a capacitación do persoal que traballa con gando AVÍCOLA
PARTE ESPECÍFICA MANUAL TÉCNICO para a capacitación en materia de BENESTAR ANIMAL DOS CONDUTORES/AS E COIDADORES/AS de vehículos de estrada de transporte de animais vivos MANUAL TÉCNICO para a capacitación do persoal que traballa con gando PORCINO
PARTE ESPECÍFICA MANUAL TÉCNICO para a capacitación en materia de BENESTAR ANIMAL do persoal de explotacións gandeiras MANUAL TÉCNICO para a capacitación do persoal que traballa con gando BOVINO

 

Instrucións

 • INSTRUCIÓN AGACAL/DF Nº 1/2024: Autorización de cursos en AULA VIRTUAL impartidos por entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural e de formación en materia de benestar animal
 • INSTRUCIÓN AGACAL/DF Nº2/2024: Autorización de cursos en TELEFORMACIÓN impartidos por entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural e de formación en materia de benestar animal

 

Solicitude

 • MR205A - Autorización e rexistro de entidades que imparten cursos de formación en materia de benestar animal
 • PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones que no cuenten con un sistema electrónico específico ni con un modelo electrónico normalizado (para homologacións de novas accións formativas posteriores á inscripción da entidade como colaboradora). 

Anexos a solicitude

 • Anexo III declaración responsable sobre a comprobación de datos de terceiras persoas interesadas
 • Anexo IV ficha técnica da actividade
 • Anexo VIII declaración responsable sobre a dispoñibilidade de medios e instalacións
 • Anexo IX declaración responsable sobre a dispoñibilidade de medios para a impartición de accións formativas nas modalidades de aula virtual ou teleformación
 • Anexo X compromiso de achega da documentación con anterioridade ao inicio da acción formativa

 

Benestar animal na investigación e na docencia

Buscador de entidades impartidoras de cursos por Comunidade Autónoma

HOMOLOGACIÓN DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS

Normativa

 • Decreto 296/2008, do 30 de decembro de protección dos animais utilizados para a experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia, e polo que se crea o Rexistro dos centros de cría, de subministradores e usuarios e a Comisión Galega de Benestar dos Animais de Experimentación (DOG nº 11, do 16 de xaneiro de 2009)
 • Orde ECC/566/2015, do 20 de marzo, pola que se establecen os requisitos de capacitación que debe cumprir o persoal que manexe animais utilizados, criados ou subministrados con fins de experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.

Instrución

 • Instrución AG/DF-EXP Nº 3/2024 V01: Homologación de especialidades formativas e comunicación de inicio previa á impartición de cursos de formación para a capacitación inicial do persoal que manexe animais utilizados, criados ou subministrados con fins de experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia, regulada na Orde ECC/566/2015, do 20 de marzo.

Solicitude

 • MR560A - Autorización das entidades que imparten cursos de capacitación do persoal que traballa con animais para a experimentación e outros fins científicos, incluída a docencia.

Anexos á solicitude

 • Anexo II – Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas.
 • Anexo III – Declaración responsable sobre a dispoñibilidade de medios e instalacións.
 • Anexo IV – Compromiso de presentación da documentación con anterioridade ao inicio da acción formativa.